Terug naar homepage

De Zorg Brandveilig

Vaak wordt in de zorg voor een regelgerichte aanpak van brandveiligheid gekozen, waarbij vooral gekeken wordt of voldaan is aan de regels van het Bouwbesluit 2012. Maar voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving resulteert voor zorgaanbieders vaak niet in voldoende brandveiligheid. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat het Bouwbesluit vooral naar bouwkundige en installatietechnische aspecten kijkt en niet naar het daaronder liggende brandveiligheidsconcept. Daardoor is er geen speciale aandacht voor het risico dat niet-zelfredzame cliënten en patiënten opleveren.

Zelfraadzaamheid en risico’s

In de zorg zijn cliënten of patiënten vaak niet in staat om een ruimte of gebouw bij een calamiteit zelfstandig te verlaten. Bijvoorbeeld omdat ze zich fysiek niet kunnen verplaatsen, omdat ze uit angst niet in staat zijn te handelen of omdat ze de noodzaak van een ontruiming niet begrijpen. Bovendien kunnen cliënten bijvoorbeeld vanuit hun ziektebeeld een groter risico op het ontstaan van brand vormen. Het is de taak van een zorgaanbieder om vanuit deze kennis een veilige omgeving te bieden. Vaak zijn er andere of aanvullende maatregelen nodig om een veilige en tijdige ontruiming bij brand te kunnen garanderen.

Van regelgericht naar risicogestuurd

De Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland vinden de omslag naar een risicogestuurde aanpak noodzakelijk om een grotere brandveiligheid in zorginstellingen te realiseren. Met het programma ‘De Zorg Brandveilig’ stimuleren zij deze omslag van regelgericht naar risicogestuurd.