Terug naar homepage

Geestelijke gezondheidszorg

Met een integrale en risicogestuurde aanpak van brandveiligheid, ontstaat overzicht over het geheel aan mogelijke risicofactoren. Dat is belangrijk, omdat meerdere kleine risico’s samen een optelsom van kwetsbaarheden vormen en met elkaar kunnen leiden tot een onaanvaardbaar groot brandrisico. Door de risico’s in hun onderlinge samenhang te beoordelen, ontstaat de mogelijkheid om gericht proportionele maatregelen te nemen, zorginhoudelijke en bedrijfsmatige belangen tegen elkaar af te wegen, en in control te blijven. In veel ggz-instellingen ontbreekt vooralsnog dit totaaloverzicht op brandrisico’s, omdat de afdelingen en diensten die hierbij betrokken zijn zich vaak alleen richten op deelaspecten. Het formuleren van een risico gestuurde en integrale visie op (brand)veiligheid is een taak van bestuurders van zorginstellingen.

Risicofactoren

Uit onderzoek naar recente branden in de zorg blijkt dat in de ggz met name onvoorspelbaar en brandgevaarlijk (rook)gedrag van patiënten en hun verminderde zelfredzaamheid bij een evacuatie belangrijke risicofactoren vormen. Daarnaast spelen er verschillende ‘harde en zachte’ risicofactoren die bij een beoogde integrale risicoanalyse in ogenschouw genomen moeten worden: het veiligheidsbewustzijn van medewerkers; de wijze waarop bedrijfshulpverleners worden getraind; de mogelijke brandbaarheid van de inventaris en spullen van patiënten; de staat van installaties en voorzieningen zoals rookmelders en blusapparatuur; en ten slotte de brandveiligheid van de gebouwen.

De Zorg Brandveilig

Met het programma De Zorg Brandveilig en de documenten op deze website geeft GGZ Nederland instellingen in de ggz handvatten voor een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid.

Relevante documenten voor de geestelijke gezondheidszorg